Personuppgiftspolicy

ÄNDAMÅL OCH FÖRFARANDE FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter som du har tillhandahållit (“Personuppgifter”) kommer behandlas för följande ändamål:

a) Tillhandahålla den efterfrågade tjänsten (“Tjänsten”) för att fullfölja avtalet mellan dig och FCA Italy S.p.A. (“Bolaget”);
b) Tillåta att Bolaget genomför undersökningar avseende kundnöjdheten (“Kundnöjdhet”) avseende kvaliteten av Bolagets produkter och tjänster baserat på Bolagets berättigade intresse;
c) Baserat på ditt uttryckliga samtycke, skicka reklam och marknadsföring av Bolagets produkter och tjänster, eller för att genomföra marknadsundersökningar (”Marknadsföring”);
d) Baserat på ditt uttryckliga samtycke, analysera dina beteenden, vanor och benägenhet att konsumera Bolagets produkter och tjänster samt för att tillmötesgå dina förväntningar (”Profilering”);
e) Baserat på ditt uttryckliga samtycke, för att överföra Personuppgifterna till Bolagets dotter- och koncernbolag, och deras samarbetspartners inom bil-, finans-, försäkrings- och telekommunikationssektorn, som kommer att behandla Personuppgifterna för att skicka reklam och marknadsföring av sina produkter och tjänster samt för att genomföra marknadsundersökningar (”Marknadsföring av tredje part”)

Personuppgifterna kan komma att behandlas för ovangivna syften i papperskopior, automatiserat och elektroniskt via post eller e-post, telefon (t.ex. automatiserade telefonsamtal, SMS, MMS), fax eller genom ett annat medel (t.ex. hemsidor, mobila applikationer).

KONSEKVENSER AV ATT INTE TILLHANDAHÅLLA PERSONUPPGIFTERNA

Du har aldrig en skyldighet att tillhandahålla Personuppgifterna. Däremot hindras Bolaget från att tillhandahålla dig Tjänsten om du inte tillhandahåller sådana Personuppgifter som är markerade som obligatoriska. Du kommer däremot ha tillgång till Tjänsten även om du inte tillhandahåller sådana Personuppgifterna som är valfria.

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTERNA

Personuppgifterna kan, på uppdrag av Bolaget och reglerat genom särskilda avtal, komma att behandlas av fysiska och/eller juridiska personer såväl inom som utanför EU. Personuppgifterna kan komma att delas med en tredje part för att fullgöra en rättslig förpliktelse, för att följa ett myndighetsbeslut eller för att bolaget ska tillvarata sina rättsliga intressen.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTERNA UTANFÖR EES

På grund av Bolagets avtalsrelationer kan Bolaget komma att överföra Personuppgifterna till länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), inkluderande till tredje parter som lagrar Personuppgifterna på uppdrag av Bolaget. Hantering och behandling av Personuppgifterna ska ske i enlighet med ändamålen för behandlingen och tillämplig dataskyddslagstiftning. För det fall Personuppgifterna överförs utanför EES kommer Bolaget att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att säkerställa ett adekvat skydd för Personuppgifterna, bland annat genom att i sina avtal tillämpa EU:s standardklausuler om överföring av uppgifter utanför EES.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD

FCA Italy S.p.A., med adress Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Turin, Italien är personuppgifts-ansvig för behandlingen av Personuppgifterna. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud via e-post dpo@fcagroup.com.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTERNA

Personuppgifterna som behandlas för ändamålen att tillhandahålla Tjänsten och genomföra Kundnöjdhet kommer endast att lagras under den period som kan anses direkt nödvändig för att uppnå sådana ändamål. Personuppgifterna som behandlas för ändamålet att tillhandahålla Tjänsten kan komma att lagras under en längre period om det kan anses nödvändigt för att Bolaget ska kunna tillvarata sina rättsliga intressen mot eventuella ansvarskrav avseende tillhandahållandet av Tjänsten.

Personuppgifter som behandlas för ändamålen Marknadsföring och Profilering kommer att lagras från och med att du lämnar ditt samtycke till dess du återkallar detsamma. Om samtycket återkallas kommer Personuppgifterna inte att behandlas något mer för dessa ändamål, men Personuppgifterna kan dock komma att lagras även därefter om det kan anses nödvändigt för att Bolaget ska kunna tillvarata sina rättsliga intressen mot eventuella ansvarskrav avseende denna behandling om inte tillämplig tillsynsmyndighet lämnar ytterligare förtydliganden i denna fråga.

DINA RÄTTIGHETER

Du kan utöva följande rättigheter i förhållande till behandlingen av dina Personuppgifter:

1. rätt till tillgång, betyder att du har rätt att få information om att Personuppgifterna behandlas, och när det är tillämpligt, ges tillgång till dem;
2. rätt till rättelse och rätt till radering, betyder att du har rätt att få felaktiga och/eller ofullständiga Personuppgifter rättade, samt att kräva att Personuppgifterna tas bort om begäran är berättigad;
3. rätt till begränsning av behandling, betyder att du har rätt att kräva att personuppgifts-behandlingen begränsas om begäran är berättigad;
4. rätt till dataportabilitet, betyder att du har rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att få Personuppgifterna överförda till andra personuppgiftsansvariga;
5. rätt att göra invändningar, betyder att du har rätt att invända mot behandling av Personuppgifterna om invändningen är berättigad, inkluderande mot att Personuppgifterna behandlas för marknadsföring eller profilering om sådan behandling sker; samt
6. rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet vid lagstridig behandling av Personuppgifterna.

Du kan utöva ovanstående rättigheter genom att skriva till FCA Italy S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200 – 10135 Turin, Italy eller till privacy@fcagroup.com..