INFORMATIONSMEDDELANDE ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN

SYFTE OCH PROCESS FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
De personuppgifter som du har valt att lämna kommer att behandlas i syfte att:

a) tillhandahålla tjänsten som tidigare valdes ut och angavs (nedan kallad "Tjänsten"), liksom att låta FCA Sweden AB genomföra undersökningar angående nämnda Tjänst;

b) tillhandahålla, med ditt uttryckliga medgivande, kommersiell information och/eller marknadsföring liksom att skicka reklammaterial, delta i direktförsäljningsverksamhet eller interaktiv kommersiell kommunikation rörande produkter, tjänster eller annan verksamhet från FCA Sweden AB, eller genomföra marknadsundersökningar;

c) profilera, med ditt uttryckliga medgivande, ditt beteende, dina vanor och din köpbenägenhet inom bilindustrin i syfte att förbättra de tjänster som tillhandahålls av FCA Sweden AB;

d) överföra personuppgifter, med ditt uttryckliga medgivande, till tredje part med kopplingar till FCA Sweden AB, liksom deras partners, för att behandlas i kommersiellt syfte och marknadsföringssyfte och fö

r att skicka reklammaterial, delta i direktförsäljningsverksamhet eller interaktiv kommersiell kommunikation rörande produkter, tjänster eller annan verksamhet, eller genomföra marknadsundersökningar. Uppgifterna behandlas i tryckt format, i automatiserat eller telematiskt format och, i synnerhet, via post eller e-post, telefon (inklusive automatiserade telefonsamtal, SMS, MMS osv.), fax och alla andra elektroniska kanaler (t.ex. webbplatser, mobilappar).

KONSEKVENSER AV UNDERLÅTENHET ATT LÄMNA UT UPPGIFTER Det är frivilligt att lämna ut dina personuppgifter. Utan de obligatoriska uppgifterna (märkta med en asterisk) kommer vi emellertid inte att kunna tillhandahålla den begärda tjänsten och identifiera dig korrekt. Övriga uppgifter, som inte är märkta som obligatoriska, är inte nödvändiga för tillhandahållandet av tjänsten.

TREDJE PARTER SOM KAN FÅ Å

TKOMST TILL DINA UPPGIFTER Dina personuppgifter kan behandlas av FCA Sweden AB och/eller enheter, som agerar för

FCA Sweden AB’s räkning enligt specifika avtalsenliga skyldigheter (personuppgiftsbiträden), med säte i någon av EU:s medlemsstater eller i länder utanför EU med de begränsningar som följer av lag. De personuppgifter som du lämnar ut kan behandlas av databehandlingstjänstemän, även externa sådana, som ansvarar för hanteringen av den begärda tjänsten och relaterade marknadsföringsaktiviteter och av databehandlare eller företag till vilka uppgifterna har överförts, enligt nedan.

TREDJE PARTER TILL VILKA DINA PERSONUPPGIFTER KAN ÖVERFÖRAS Dina personuppgifter kan komma att överföras i samband med uppfyllandet av juridiska skyldigheter, efter beslut av offentliga myndigheter eller för utövandet av en juridisk rättighet. Med ditt medgivande kan dina personuppgifter dessutom överföras till tredje part enligt punkt d) i informationsmeddelandet.

REGISTERANSVARIG Registeransvarig är FCA Sweden AB. DINA RÄ

TTIGHETER Du har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade snarast och uppgifter som behandlats i strid mot gällande lagstiftning raderade, förbjuda att dina personuppgifter används i kommersiellt syfte eller marknadsföringssyfte och gratis en gång per år komma åt dina personuppgifter och begära ut en fullständig, uppdaterad lista med alla behandlare av dina personuppgifter genom att skriva till FCA Sweden AB, Färögatan 33, 1644 51 Kista.