Personuppgiftspolicy

SYFTE OCH PROCEDUR FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter du har lämnat ("Data") kommer att behandlas för följande ändamål:

  1.  a) tillhandahålla den begärda tjänsten ("Service") enligt överenskommelsen mellan dig och FCA Italy S.p.A. ("Företag");
  2.  b) låta företaget utföra undersökningar om kundnöjdhet (“kundnöjdhet”) relaterad till kvaliteten på företagets varor och tjänster enligt företagets legitima intresse;

Uppgifterna kan behandlas i papperskopior, automatiskt eller elektroniskt.

KONSEKVENSER FÖR ATT UPPGE DATA

Att skicka in uppgifterna är aldrig obligatoriskt men att inte tillhandahålla de uppgifter som är obligatoriska hindrar dock företaget från att tillhandahålla tjänsten. Å andra sidan, om du inte tillhandahåller de valfria uppgifterna kommer du att få åtkomst till tjänsten ändå.

MOTTAGARE AV DATA

Uppgifterna kan behandlas av fysiska personer och / eller juridiska personer, som agerar på företagets vägnar och under specifika avtalsförpliktelser, baserade i EU: s medlemsstater eller i länder utanför EU.

Uppgifterna kan kommuniceras till tredje part för att följa rättsliga skyldigheter, för att utföra offentliga myndigheters order eller för att utöva ett företags rätt inför rättsliga myndigheter.

DATAÖVERFÖRING UTANFÖR EES

Inom sina avtalsförhållanden kan företaget överföra uppgifterna till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), inklusive lagra dem i databaser som hanteras av enheter som agerar på företagets vägnar. Databashantering och databehandling är bundna av syftet med behandlingen och utförs i enlighet med tillämplig dataskyddslag.

Om uppgifterna överförs utanför EES kommer företaget att använda lämpliga avtalsmässiga åtgärder för att garantera ett adekvat skydd av uppgifterna, inklusive - bland annat - avtal baserade på de standardavtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen för att reglera överföringen av personliga uppgifter utanför EES.

DATA CONTROLLER OCH DATA PROTECTION OFFICER TEAM

Datakontrollanten är FCA Italy S.p.A., med säte i Corso Giovanni Agnelli 200 - 10135 Turin, Italien.

Du kan kontakta teamet för dataskyddsombud på e-postadressen dpofca@stellantis.com.

UPPBEVARING AV DATA

Uppgifterna som behandlas för att tillhandahålla tjänsten och kundnöjdheten kommer att sparas av företaget under den period som anses strängt nödvändig för att uppfylla sådana syften. När det gäller de uppgifter som behandlas för tillhandahållandet av tjänsten kan företaget fortsätta att lagra dessa uppgifter under en längre period, vilket kan vara nödvändigt för att skydda företagets intressen relaterade till potentiellt ansvar i samband med tillhandahållandet av tjänsten.

DINA RÄTTIGHETER

Du kan utöva följande rättigheter:

  1. 1. rätt till tillgång: rätten att få från företaget om dina uppgifter behandlas och, i tillämpliga fall, ha tillgång till dem;
  2. 2. rätt till rättelse och rätt till radering: rätt att få rättelse av felaktiga och / eller ofullständiga uppgifter, samt radering av uppgifter när begäran är legitim;
  3. 3. rätt till begränsning av behandlingen: rätten att begära att behandlingen avbryts när begäran är legitim.
  4. 4. rätt till dataportabilitet: rätten att erhålla data i ett strukturerat format, vanligt använt och läsbart, samt rätt att överföra data till andra registeransvariga;
  5. 5. rätt till invändning: rätten att invända mot behandlingen av uppgifter när begäran är legitim, inklusive när uppgifterna behandlas för marknadsföring eller profilering, om tillämpligt;
  6. 6. rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vid olaglig behandling av data.

 

Du kan utöva ovan nämnda rättigheter direkt på https://privacyportal.fcagroup.com.